Henkilötietolain (523/99) 10  ja 24  §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä
Nimi: Us-Parts Finn-Am Oy
Yhteystiedot: Holkkitie 10, 00880 Helsinki
Y-tunnus: 04946522

2. Rekisteriasioita hoitava henkilöt
Anitta Leino,
anitta.leino[a]usparts.fi
09-25131997

Ilkka Ruoppa
ilkka.ruoppa[a]usparts.fi
09-25131999

3. Rekisterin nimi
Us-Parts Finn-Am Oy:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterin sisältämiä tietoja käytetään ostotapahtumien tallentamiseen, asiakassuhteen hoitoon, asiakasyhteydenpitoon, tuote- ja palvelutarjonnan suunnitteluun, markkinointiin sekä tarjonnan ja markkinoinnin kohdentamiseen.

5. Rekisterin tietosisältö
5.1. Asiakkaan yhteystiedot ja tilaamisen mahdollistavat tiedot: sukunimi, etunimet, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, matkapuhelinnumero tai muu puhelinnumero, sähköpostiosoite, sekä muita asiakassuhteen hoitoon liittyviä tietoja kuten ajoneuvon rekisterinumero ja tarvittaessa pankkitili palautusten maksamista varten.
5.2. Tiedot asiakkaan tilauksista, toimituksista ja palautuksista.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin yhteys- ja asiakkuustiedot saadaan asiakassuhteen syntyessä ja kestäessä  tai rekisteröidyn rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista.
Lisäksi henkilötietoja saadaan viranomaisilta  ja niitä koskevia palveluja tarjoavilta  yrityksiltä kuten Suomen Asiakastieto Oy:n rekisteristä.
Sähköiseen suoramarkkinointiin (sähköposti ja/tai mobiili) pyydetään rekisteröidyltä erikseen suostumus sähköisen viestinnän tietosuojalain mukaisesti.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta Us-Parts Finn-Am -konsernin ulkopuolelle, paitsi tavaroiden toimitukseen ja perintään liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön niin velvoittaessa.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja sinne on pääsy vain asiaankuuluvilla henkilöillä. Sähköinen aineisto: henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ja tietojen muuttamiseen ovat oikeutettuja vain erikseen määritellyt rekisterinpitäjän omat työntekijät ja rekisterinpitäjän toimeksiannosta ja lukuun toimivien yrityksien työntekijät. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tietokannan henkilökohtaisten käyttöoikeuksien ja eri käyttäjätasojen avulla käyttöoikeus on rajattu ainoastaan henkilön työtehtävien hoidossa tarpeellisiin tietoihin. Vaitiolovelvollisuus sitoo rekisteritietoja käsitteleviä työntekijöitä. Rekisteri ja sitä käsittelevät tietojärjestelmän laitteistot sijaitsevat suljetuissa konesaleissa. Häiriötilanteiden varalta tiedot varmistetaan säännönmukaisesti kopioimalla. Järjestelmä on suojattu palomuurilla ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja vastaan.

9. Rekisteröidyn kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.

10. Rekisteröidyn tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

11. Tiedon korjaaminen
Rekisterinpitäjä oikaisee tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.